Main Page| Staff| Publications| Research| Events| Didactic Activities
   
 

PROPONOWANE TEMATY PRAC INZYNIERSKICH - lista (NEW!)

PROPONOWANE TEMATY PRAC MAGISTERSKICH - lista (NEW!)

   
 

PRACE DYPLOMOWE ZREALIZOWANE W ZESPOLE

2009

 • mgr inz. Izajasz Wrosz
  promotor: prof. dr inz. Jaroslaw Rybicki
  temat: Zjawiska topnienia w nanoklastrach platyny

 • mgr inz. Szymon Winczewski
  promotor: prof. dr inz. Jaroslaw Rybicki
  temat: Zastosowanie metod minimalizacji energii do wyznaczenia stabilnych konfiguracji nanoklastrów platyny

2008

 • mgr inz. Marek Salbut
  promotor: dr Maciej Bobrowski
  temat: Wirtualizacja Systemu Operacyjnego Solaris Zones w zastosowaniach dzierzawienia serwerow

 • mgr inz. Grzegorz Miszewski
  promotor: dr Maciej Bobrowski
  temat: SOWA - System Obslugi Wyplat Akademickich

2007

 • mgr inz. Emil Borowiec
  promotor: prof. dr inz. Jaroslaw Rybicki
  temat: Numeryczne badanie niestabilnosci strukturalnych w nanorurkach weglowych

2006

 • mgr inż. Paweł Zołnierczyk
  promotor: prof. dr inż. Jarosław Rybicki
  temat: Symulacje dynamiczno molekularne tarcia ślizgowego

2005

 • mgr inż. Adrianna Dudek
  promotor: prof. dr inż. Jarosław Rybicki
  temat: Symulacje dynamiczno-molekularne podgrzewania mikrofalowego

 • mgr inż. Beata Sikora
  promotor: dr inż. Agnieszka Witkowska
  temat: Anomalia germanianowa w szkłach z tlenkami metali ciężkich: analiza EXAFS

 • mgr inż. Anna Madecka
  promotor: dr inż. Agnieszka Witkowska
  temat: Analiza EXAFS lokalnego otoczenia atomów Pb w szkłach ołowiowo-germanianowych

2004

 • mgr inż. Miłosz Skałecki i mgr inż. Piotr Suski
  promotor: prof. dr inż. Jarosław Rybicki
  temat: Metoda empirycznego potencjału Monte Carlo: algorytmy, program, przykładowe zastosowania

 • mgr inż. Dawid Kubacki
  promotor: prof. dr inż. Jarosław Rybicki
  temat: Symulacje MD kondensacji pary wodnej

 • mgr inż. Damian Chełstowski
  promotor: prof. dr inż. Jarosław Rybicki
  temat: Analiza struktury związkow Ca-Ga-Ge-O metodami absorpcyjnej spektroskopii rentgenowskiej

 • mgr inż. Adam Walentynowicz
  promotor: dr inż. Agnieszka Witkowska
  temat: Analiza uporządkowania bliskiego i średniego zasięgu w szkłach bizmutowo-germanianowych: wyniki symulacji dynamiczno-molekularnych

 • mgr inż. Adam Lomnic
  promotor: prof. dr inż. Jarosław Rybicki
  temat: Badanie właściwości mechanicznych nanorurek węglowych metodą dynamiki molekularnej

2003

 • mgr inż. Katarzyna Chomenko
  promotor: prof. dr inż. Jarosław Rybicki
  temat: Symulacje komputerowe struktury i przebiegu densyfikacji żeli krzemianowych

 • mgr inż. Agnieszka Zadrożna
  promotor: prof. dr inż. Jarosław Rybicki
  temat: Struktura szkieł bizmutowo-germanianowych w świetle analizy widm absorpcyjnych promieniowania rentgenowskiego

 • mgr inż. Michał Święcicki
  promotor: dr inż. Jarosław Rybicki
  temat: Struktura ciekłego ołowiu w świetle analizy widm absorpcyjnych promieniowania rentgenowskiego

2001

 • mgr inż. Michał Białoskórski
  promotor: dr inż. Jarosław Rybicki
  temat: Właściwości mechaniczne nanorurek węglowych. Program symulacyjny i przykładowe wyniki obliczeń

 • mgr inż. Patryk Jasik
  promotor: dr inż. Robert Laskowski
  temat: Rozrzedzony magnetyzm dla półprzewodnikow ferromagnetycznych na przykładzie domieszkowanego manganem aresnku galu (Ga,Mn)As

2000

 • mgr inż. Dorota Jatczak
  promotor: dr inż. Jarosław Rybicki
  temat: Zjawiska transportu na granicy dwóch cieczy Lennarda-Jonesa: symulacje metodą cząstek

1999

 • mgr inż. Monika Rychcik
  promotor: dr inż. Jarosław Rybicki
  temat: Zastosowanie metody dyssypatywnej dynamiki cząstek do badania przepływu cieczy przez ośrodek porowaty

 • mgr inż. Grzegorz Bergmański
  promotor: dr inż. Jarosław Rybicki
  temat: Struktura pierścieni kation-anion w szkłach ołowiowo-krzemianowych

 • mgr inż. Joanna Polańska
  promotor: dr inż. Jarosław Rybicki
  temat: Symulacje metodą cząstek perkolacji płynu dwuwymiarowego w ośrodkach porowatych

 • mgr inż. Izabela Kropiewnicka
  promotor: dr inż. Jarosław Rybicki
  temat: Symulacje niestabilności w cieczach Lennarda-Jonesa metodą dynamiki molekularnej

1998

 • mgr inż. Jarosław Bośko
  promotor: prof. dr hab. Mieczysław Chybicki
  temat: Wpływ substytucji kationowych na własności i strukturę kryształów YBa2Cu3O6+x

1996

 • mgr inż. Agnieszka Witkowska
  promotor: dr inż. Ryszard J. Barczyński
  temat: Symulacje ab initio struktury pięciotlenku wanadu (V2O5)

 • mgr inż. Zbigniew Chmielecki
  promotor: dr inż. Jarosław Rybicki
  temat: Prądy przejściowe w bipolarnym eksperymencie czasu przelotu

1994

 • mgr inż. Robert Laskowski
  promotor: dr inż. Jarosław Rybicki
  temat: Zastosowanie metody wielościanów Voronoi'a do analizy struktury szkieł ołowiowo-krzemianowych i germanianowo-wanadowych

Page maintained by Szymon Winczewski Last modified 20.10.2010